Uslovi korištenja

Uslovi korišćenja internet sajta www.satplus.rs

 
Web stranica www.satplus.rs sastoji se od različitih sadržaja koje pribavlja, stvara, unosi ili održava SAT Media Group. Ako koristite ovu prezentaciju i njene stranice, smatra se da se slažete sa svim pravilima, uslovima i odredbama bez modifikacija.

IZVORI I TAČNOST PODATAKA

Svi podaci na ovoj web prezentaciji u vreme objavljivanja bili su u skladu sa podacima dobijenim od osnovnih izvora informacija. Zbog izrazitog vremenskog razmaka između datuma prikupljanja podataka i objavljivanja na ovoj stranici SAT Media Grupa ne garantuje za tačnost bilo kog podatka niti se može smatrati odgovornom za njihovu aktuelnost, kompletnost ili zakonitost u trenutku korišćenja internet stranice.

MODIFIKACIJA OVIH PRAVILA KORIŠĆENJA
SAT Media Group redovno proverava i ažurira informacije objavljene na stranicama prezentacije, ali zadržava pravo na izmenu pravila, uslova i objava koje regulišu njeno korišćenje.

SAT Media Group zadržava pravo da bez prethodne najave promeni bilo koji deo internet stranice, bilo koji podatak ili informaciju. SAT Media Group ne daje nikakve garancije za bilo koji od sadržaja prikazan na ovoj internet stranici. Ni pod kojim okolonstima SAT Media Group nije odgovoran za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada internet prezentacije, za bilo koju štetu nastalu preuzimanjem podataka ili pristupom ovoj stranici.

LIČNI PODACI KORISNIKA

Svako ko želi da u potpunosti koristi sve mogućnosti ove internet stranice dužan je da stavi na raspolaganje osnovne podatke o sebi. Tačnost tih podataka SAT Media Group neće proveravati niti će lični podaci, za svakog korisnika pojedinačno, biti na raspolaganju bilo kojoj trećoj strani. Svi prikupljeni podaci koristiće se isključivo u statističke svrhe.

SAT Media Group zadržava pravo da upotrebi isključivo adresu elektronske pošte koju korisnik ostavi za slanje obaveštenja koja se odnose na sadržaj internet stranice www.satplus.rs, sadržaje Facebook stranice SATofficial kao i sadržaje partnera obe stranice. Korisnik koji ne želi da prima obaveštenja ove vrste može ih otkazati slanjem povratne e-mail poruke sa naznakom „STOP“.

ELEKTRONSKO PLAĆANJE

Obavljanje elektronskog plaćanja prilikom kupovine kredta za korišćenje stranice za potrebe SAT Media Grupe organizuje Banca Intesa i to preko njenog sopstvenog servisa. U tom smislu SAT Media Group kao vlasnik stranice ni u jednom trenutku nema uvid u bilo koji od podataka, ne prikuplja nikakve podatke niti su mu na raspolaganju bilo koje informacije vezane za novčanu transakciju. Sva pitanja, probleme, nedoumice ili primedbe vezane za elektronsko plaćanje korisnik ove stranice treba da uputi Banci Intesa.

VEZA DO STRANICA TREĆE STRANE
Web stranica www.satplus.rs može da sadrži veze prema drugim Web stranicama. SAT Media Group nema kontrolu nad tim stranicama niti je odgovoran za njihov sadržaj, uključujući bez ograničenja vezu prema nekoj drugoj stranici, ili izmene i ažuriranje takve stranice. SAT Media Group nije odgovoran za webcasting ili drugu vrstu prenosa koju primi sa povezane stranice.

OGLASNE PORUKE

Za sve oglasne poruke koje se pojavljuju na ovoj internet stranici odgovorni su isključivo njihovi kreatori. SAT Media Group nema kontrolu nad uslugama ili proizvodima koji se eventualno nude kroz te oglasne poruke i ne garantuje za tačnost, zakonitost ili ispunjenje bilo koje od ponuda navedenih u oglasnim porukama.
NEZAKONITO ILI ZABRANJENO KORIŠĆENJE
Uslov za korišćenje stranica Web prezentacije SAT Media Groupje Vaše jemstvo da nećete upotrebljavati navedene Web stranice u svrhe koje su nezakonite ili zabranjene navedenim pravilima ili uslovima. Nije dopušteno da se koristite ovim stranicana na način koji bi stranicu oštetio ili je onesposobio, preopteretio i narušio, te koji bi ometao druge korisnike da se njome služe. Nije dopušteno da uzimate ili pokušate da dobijete materijale ili informacije na način koji nije omogućen ili ponuđen preko stranice.

 

USTUPANJE PRISTUPNIH ŠIFRI I SADRŽAJA

Svaki korisnik prilikom registracije na internet prezentaciju otvara svoj lični nalog sa ličnim pristupnim šiframa koje omogućavaju pristup određenm sadržajima prezentacije. Ove šifre kao i navedeni sadržaji, uključujući i naknadno kupljenje sadržaje, namenjeni su isključivo onome ko je otvorio nalog. Deljenje, ustupanje, javno oglašavanje ili obelodanjivanje ličnih pristupnih šifri na bilo koji način je zabranjeno. SAT Media Group zadržava pravo da trajno ukine pristup internet prezentaciji svakome ko na ovaj način krši pravila korišćenja internet prezentacije

IZUZEĆE OD ODGOVORNOSTI
Informacije, softver, proizvodi i usluge koje stranica sadrži ili koje su dostupne kroz korišćenje stranice mogu da sadrže netačnosti ili tipografske greške. Unesene informacije menjaju se periodično. SAT Media Group može unapređivati i/ili menjati Web stranicu u bilo kojem trenutku. Sadržaj objavljen na Web stranici ne može biti temelj za donošenje ličnih, pravnih ili finansijskih odluka. Web stranica NAVAK-a ni u kojem slučaju neće biti odgovorna za neposrednu, posrednu, slučajnu, posledičnu ili neku drugu štetu uključujući, bez ograničenja, štetu zbog gubitka podataka ili dobiti, koja proizlazi ili je na bilo koji način povezana s korišćenjem stranice ili njenim radom. Navedeno pravilo se primenjuje u najvećem mogućem obimu koji propisuje primenljivi zakon.

PREKID / OGRANIČENJE PRISTUPA
SAT Media Group zadržava vlastito diskreciono pravo da prekinekorisniku pristup stranici i uslugama koje su uz nju vezane ili bilo kojem njihovom delu u bilo koje vreme i bez prethodnog obaveštenja.

AUTORSKO PRAVO I ZAŠTITNI ZNAKOVI
Ukupan sadržaj stranica Web prezentacije www.satplus.rs SAT Media Grupe d.o.o. Bilo kakva reprodukcija informacija ili podataka, naročito korišćenje tekstova, delova teksta ili slika, zahteva prethodno pismeno dopuštenje SAT Media Grupe